Hospital Sant Joan de Déu Barcelona

Guia Diabetis tipus 1

Centre per a la Innovació de la Diabetis Infantil Sant Joan de Déu

I si falla la bomba d’insulina, què faig?

Catèter de bomba d'insulina i bolígraf - Foto de l'Hospital Sant Joan de Déu
Edat: 
0 a 5, 6 a 8, 9 a 13, 14 a 18
Control
Silvia Marín - Pediatra endocrinólogo Hospital Sant Joan de Déu
Silvia Marín
Pediatra endocrinòleg

Els nens tractats amb bomba d'insulina (realment anomenada infusor subcutani continu d'insulina) són una minoria entre els que tenen diabetis mellitus tipus 1. No obstant això, donada la importància d'aquest tema, aquest consell va dirigit a aquesta minoria de pacients i les seves famílies.

Tota persona portadora d'una bomba d'insulina hauria de tenir una pauta alternativa de tractament per administrar la insulina sense utilitzar la bomba, per si aquesta deixés de funcionar o succeís qualsevol altre incident com, per exemple, quedar-se sense catèters.

Quan això passa, hem de tenir un "pla B": una pauta que consisteix en múltiples dosis d'insulina administrades mitjançant bolígrafs.

Quanta insulina s'ha d'administrar i com?

  • Els dies en què no es pugui utilitzar la bomba d'insulina, hem d'administrar una insulina lenta (una o dues vegades al dia, segons es tracti d'insulina Lantus® o insulina Levemir®) i diverses dosis d'insulina ràpida amb els àpats. Tot administrat amb bolígrafs.
  • La insulina basal que administra la bomba s'ha de substituir per un anàleg d'insulina lenta (per exemple insulina Lantus® o Levemir®). Per això, hem de sumar totes les unitats del ritme basal que ens infondria la bomba durant les hores de desconnexió i administrar-la en forma d'insulina lenta amb un bolígraf. A més, sempre cal que sumem unes unitats addicionals (entre un 20% i un 25% segons l'edat), ja que amb el tractament amb bolígrafs sempre es necessita una dosi major d'insulina que amb el tractament amb bomba.

El càlcul d'aquesta nova pauta no és difícil, però, com tot, cal que t'ho expliquin una vegada per saber utilitzar-la quan sigui necessari.

Recorda:

  • Tota persona portadora de bomba d'insulina hauria de tenir o saber calcular la seva pauta alternativa en cas de desconnexió del dispositiu. Què passaria si un dissabte a la tarda la bomba deixa de funcionar? Què faries? És poc provable que succeeixi, però, quan passa, és angoixant no saber quina insulina ni quina dosi cal administrar.
  • Si el teu fill porta una bomba i no saps o no recordes el seu "pla B" hauries de preguntar-ho al seu equip habitual de diabetis.
Última modificació: 
01/06/2021